LECŢIA 2- RELIEFUL

LECŢIA 2
RELIEFUL
A. CARACTERISTICI GENERALE

 Relieful reprezintă totalitatea denivelărilor scoarţei terestre care redau forma exactă a acesteia.
 Relieful este rezultatul evoluţii a scoarţei terestre în timp sub acţiunea agenţilor mofogenetici externi şi interni, evoluţie redată de scara geocronologică, scară constituită din ere, perioade, epoci etc.
 Agenții morfogenetici- reprezintă forțele care determină modificarea reliefului prin procesele de
eroziune, transport și acumulare
 Trăsăturile (carateristicile) reliefului României sunt:
a. Vârsta reliefului = este rezultatul evoluţiei scoarței terestre în decursul timpului, sub acţiunea agenţilor morfogenetici interni şi externi
o Romania veche a unităţilor de platformă
 orogeneza baikaliană (era precambriană) = se formează fundamentul Podişului Moldovei, din cele mai vechi uscaturi ale continentului (Platforma Est europeană – şisturi cristaline)
 orogeneza caledoniană (era paleozoică timpurie) = se formează Podişul Dobrogei Centrale (Casimcei) prin cutarea şi înălţarea şisturilor verzi odată cu formarea munţilor caledonici
 orogeneza hercinică (era paleozoică târzie) = se formează Munţii Măcinului din Masivul Dobrogei de Nord odată cu formarea lanţului hercinic, lanţ care se termină la noi în ţară
o Romania nouă (alpină) a unităţilor de orogen
 orogeneza alpină (erele mezozoic şi neozoic) = se formează lanţul carpatic pe locul unei depresiuni mari şi adânci din faţa Carpaţilor.; formarea munţilor din fliş (roci sedimentare cutate) în paleogen; scufundarea bazinului transilvan şi umplerea treptată cu sedimente; formarea Subcarpaţilor în neogen; formarea lanţului vulcanic în neogen, datorită mişcărilor tectonice
 glaciară(perioada cuaternară din era neozoică)= definitivarea unităţilor de relief; răcirea climei în pleistocen, ce a permis instalarea gheţarilor pe culmile carpatice şi formarea reliefului glaciar prin retragerea gheţarilor spre nord în holocen
b. Altitudinea reliefului – reprezintă înălţimea formelor de relief de pe uscat raportată la nivelul mării(0)
 Altitudinea medie este de 420m
 Altitudinea maximă este de 2544m
 Altitudinea minimă este de 0,5m şi
c. Varietatea mare a formelor, treptelor, tipurilor şi unităţilor de relief:
1. Forma de relief = reprezintă înfățișarea concretă a suprafeței terestre, pentru întinderi mici și mijlocii, cu o anumită omogenitate a aspectului, a alcătuirii geologice și a factorilor modelării
 Munte 28%
 Deal 42%
 Podiş 42%b
 Câmpie 30%
 Depresiunea

2. Treapta de relief = o asociere altimetrică a denivelărilor scoarței terestre, pe anumite intervale.

 Munte 800 – 2544 m
 Deal < 300m
 Podiş 300 – 800m
 Câmpie 0-200m
 Depresiunea

3. Tipul de relief = reprezintă o familie de forme de relief datorate unui element determinant(petrografic, structural, fluvial, nival, eolian, litoral, glaciar şi periglaciar, vulcanic)
4. Unitate de relief = întindere relativ bine delimitată de alte regiuni înconjurătoare.

• Unitatea munţilor
• Unitatea dealurilor
• Unitatea podişurilor
• Unitatea câmpiilor
• Unitatea depresiunilor

d. Proporţionalitatea reliefului = ponderea aproximativ egală a unităţilor de relief
e. Dispunerea concentrică şi simetrică a reliefului
f. Complementaritatea unităţilor de relief = este dată de varietatea formelor de relief, acestea completându-se reciproc
Concluzie: Relieful ţării, formează o unitate geografică complexă, în care inelul carpatic reprezintă axul central al reliefului

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s